انتخاب سایز مته و قلاویز مناسب

17 فروردین 1399

انتخاب سایز  مته و قلاویز مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.بدین منظور جدول سایز انواع قلاویز ومته را در صفحه نمایش می دهیم...